Privacy statement Megalux Display Solutions

Megalux Display Solutions B.V. (Megalux) hecht veel waarde aan de bescherming van  persoonsgegevens. In ons privacystatement delen we hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Ons beleid is afgestemd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals deze in Nederland en Europa geldt.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening noodzakelijk zijn. Het gaat hierbij om: Bedrijfsnaam, naam en volledige achternaam contactpersoon, adres, telefoonnummer, email adres en andere gegevens die van belang zijn voor een goede communicatie.

Moet je ons je gegevens verstrekken?

Nee, dat hoeft niet. Wanneer je echter een product of dienst van ons wilt afnemen, moeten wij voor de uitvoering daarvan de beschikking hebben over je persoons- en bedrijfsgegevens. Wanneer je deze niet aan ons wil verstrekken kunnen wij niet voldoen aan jouw wensen tot het leveren van diensten of zaken.

Doelen

De grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens door Megalux zijn:

– Het toezenden van informatie op verzoek;
– Het opmaken en verzenden van een verzochte offerte;
– Het opmaken van een opdrachtbevestiging;
– De uitvoering van een overeengekomen opdracht: om onze werkzaamheden correct te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken;
– Eventuele werkzaamheden onder garantie.

Ontvangers

Binnen onze dienstverlening kan sprake zijn van ontvangers van persoonsgegevens. Het gaat dan om derden die wij inschakelen ten behoeve van onze eigen dienstverlening. Dit betreffen bijvoorbeeld software leveranciers, derden die het onderhoud van onze ICT-systemen verzorgen, collega-adviseurs of technische dienstverleners betrokken bij de uitvoering van een opdracht. Indien sprake is van toegang tot persoonsgegevens wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin afspraken worden gemaakt om een correcte verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens te garanderen.

Opslag van gegevens

Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken, slaan wij deze nooit langer op dan noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht of het verlenen van garantie en service. Wanneer de opslag van jouw gegevens niet langer noodzakelijk is worden de gegevens uit onze systemen gewist.

Verstrekking aan derden

Jouw persoonsgegevens worden (buiten de hiervoor genoemde gevallen) alleen aan derden doorgegeven als daar een wettelijke verplichting toe is of als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

Je rechten

Je hebt het recht om geïnformeerd te worden over de verwerking van je persoonsgegevens voordat deze verwerking plaatsvindt. Je hebt het recht om inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens die wij verwerken. Je hebt het recht om je persoonsgegevens te (laten) rectificeren of wissen. Wij zullen hieraan meewerken, tenzij er wettelijke of andere dwingende belemmeringen zijn om dit te doen. In dat geval zullen wij je hierover informeren. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en ons te vragen om de verwerking te staken of te beperken. Als er geen wettelijke of andere dwingende belemmeringen zijn zullen wij dit doen. Als je van je rechten gebruik wilt maken kun je daarvoor schriftelijk of per email een verzoek indienen. Houd er rekening mee dat wij je identiteit controleren voordat wij de gevraagde gegevens kunnen verstrekken.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Onze medewerkers zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Onze computersystemen en gebouwen zijn beveiligd op een niveau dat noodzakelijk en passend is gezien de aard en het volume van de te verwerken persoonsgegevens. Wij werken uitsluitend samen met organisaties die minimaal eenzelfde niveau van beveiliging kunnen garanderen. Ondanks alle maatregelen die wij treffen, kan een inbreuk of datalek nooit helemaal worden uitgesloten. Als zich een incident voordoet, zal er direct nader onderzoek worden verricht en zullen maatregelen worden getroffen om verdere schade te voorkomen. Zoals de wet dit vereist, zal een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokken personen wiens gegevens het betreft. Wij registreren geen fraudegevoelige betalingsinformatie zoals creditcardgegevens, etc.

Vragen en klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens neem dan contact met ons op. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op via contact@megalux.nl.

 

 

Menu